2.jpg
20170403_101048 Copy.jpg
33.jpg
20170403_101048 Copy.jpg

Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu poszukuje pracownika

na stanowisko: Opiekun w Żłobku

 

I. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 kandydat ubiegający się o pracę powinien posiadać następujące kwalifikacje :

Art. 16 pkt. 1 Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub
specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkachi przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

 

II. CV wraz z oświadczeniem podpisanym własnoręcznie należy składać w biurze dyrektora w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 18, 64-300 Nowy Tomyśl, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

 

Oświadczenie kandydata w załączniku: LINK